Förtydligande om MP:s syn på serveringstillstånd


Jag har uppmärksammat att det finns en oklarhet hos en del debattörer kring vår motion om serveringstillstånd i Stockholm. Därför kan det vara på sin plats med ett förtydligande.

1. MP vill inte dra in några befintliga serveringstillstånd.

2. Vi vill göra en utredning av hur 05-tillstånden har fungerat.

3. Vi vill att inga fler tillstånd mellan 05 och 11 på morgonen ska beviljas (det finns nu ett sådant tillstånd).

Läs det gemensamma förslaget från MP, S och V här. Se punkt 39 på dagordningen för kommunfullmäktiges nästa möte.


Norge visar att könskvotering till styrelserna fungerar


Det är dags för Sverige att följa det norska exemplet och införa könskvotering i de större börsbolagens styrelser. Lagen i Norge infördes 2003 och har inte bara lett till att kvinnor utgör minst 40 procent i styrelserna - dessutom har kompetensen höjts...

Kvoteringskravet i Norge ledde till att företagen ändrade sitt sätt att rekrytera och blev bättre på att hitta de mest kvalificerade. När det kom in fler kvinnor höjdes utbildningsnivån. Inte så konstigt egentligen. Om ett kön är överrepresenterat (män) är det ganska logiskt om den genomsnittliga utbildningsnivån där är lägre, eftersom det finns ungefär lika många välutbildade bland båda könen.

Sverige däremot står och stampar, med bara en fjärdedel av styrleseledamöterna som är kvinnor. Könsfördelningen i de stora bolagen styrelser har blivit bättre sedan början av 2000-talet, men utvecklingen har sedan stannat upp. Tidpunkten är rätt för att genomföra samma förändring som i Norge.  En lagändring skulle fungera lika bra här...

Läs artiklar i DN här, här, här, här och här.

Lägre moms på tjänster är bra för jobben - och klimatet


Miljöpartiet har idag presenterat sitt valmanifest. Den av punkterna i manifestet som kanske får flest att höja på ögonbrynen är en sänkning av momsen på tjänster - från 25 till 12 procent.


Detta är klok politik av två skäl. För det första så ökar det efterfrågan på tjänster; det blir billigare att gå till frisören, på restaurang, få barnen passade m m. Även de tjänster som ingår i RUT, dvs hushållsnära tjänster, omfattas naturligtvis av den lägre momsen. Samtidigt tas subventionen av dessa tjänster bort, eftersom alla tjänster bör behandlas lika.

Sänkt moms på tjänster ökar alltså sysselsättningen samtidigt som svartjobben minskar. Men även miljön och klimatet gynnas av att vi använder våra pengar till att köpa fler tjänster. Det leder till att vi köper färre produkter, vilket ger mindre avfall och förbrukar mindre energi.

Lägre moms på tjänster är bra för jobben, miljön och klimatet.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här, här och här.


Stockholmarna: Hellre mer kollektivtrafik än "Förbifart"


En ny opinionsmätning visar att stockholmarna inte alls är så positiva till "Förbifart Stockholm" som ibland beskrivs i media. Mätningen, som gjorts av Demoskop, visar att en majoritet vill prioritera kollektivtrafik framför "Förbifart Stockholm".

Resultatet är inte överraskande. De mätningar som gjorts tidigare har inte ställt "Förbifarten" mot något annat och då tenderar folk att säga ja. Dessutom är kunskaperna om detta gigantiska motorvägsprojekt fortfarande mycket låga hos de flesta. Där har vi i Miljöpartiet en viktig pedagogisk uppgift framför oss inför valet - att visa att (1) den inte kommer att minska trängseln i Stockholms innerstad och att (2) den skulle tränga undan massor av väldigt viktigt kollektivtrafiksatningar.

Enligt Landstingets regionplanekontor kommer "Förbifart Stockholm" och andra stora vägsatsningar att leda till att Stockholmsregionen inte klarar miljömålen och dessutom till ökad trängsel. Ja, så är det faktiskt; fler stora billeder betyder fler påfarter, vilket ger större trafikmängder - och ökad trängsel. Att det verkligen är så visar också erfarenheterna från många storstäder som gjort liknande stora vägsatsningar. Det är en återvägsgränd... 

Vad är lösningen? Ett nej till "Förbifarten" och andra föråldrade satsningar på motorvägar och i stället en storsatsning på utbyggd tunnelbana, Tvärbana och nya spårvägslinjer.

Effekterna av en sådan satsning på kollektivtrafik skulle bli att (1) det skulle bli ännu attraktivare att leva i Stockholm, (2) det skulle bli lättare att leva utan bil för de som önskar, eftersom kollektivtrafiken skulle bli ännu snabbare och tätare, (3) det skulle bli lättare att komma fram med bil, eftersom fler av dem som nu är bilister skulle välja kollektivtrafik.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här, här, här, här och här.
Läs artiklel i SvD här.

Slopad "Förbifart" ger plats för enorm spårsatsning


Den gigantiska motorvägen "Förbifart Stockholm" är "gökungen" i den borgerliga och socialdemokratiska trafikpolitiken - den tränger undan nästan allt annat om den byggs. Utan den finns det väldigt mycket utrymme för satsningar på spårtrafik; utbyggd tunnelbana, förlängd Tvärbana, nya spårvägslinjer både i innnerstaden och runt staden.

Orsaken är naturligtvis de svindlande kostnaderna för "Förbifarten". Förespråkarna  talar om 28 miljarder kr (28 000 miljoner), men det är alldeles för lågt räknat efter beslutet att lägga nästan allt i tunnel. 45-50 miljarder kronor är en realistisk prognos.

Det är alltså ett stort val som Stockholm står inför. För oss i Miljöpartiet är valet lätt - nej till "Förbifart Stockholm" och ja till en storsatsning på utbyggd kollektivtrafik. Det första förutsätter det andra. Ju bättre valresultat Miljöpartiet får desto större är möjligheten att en kraftfull nysatsning på utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen blir verklighet. 

Effekterna av en sådan satsning på utbyggd tunnelbana, Tvärbana och nya spårvägslinjer skulle bli att (1) det skulle bli ännu attraktivare att leva i Stockholm, (2) det skulle bli lättare att leva utan bil för de som önskar, eftersom kollektivtrafiken skulle bli ännu snabbare och tätare, (3) det skulle bli lättare att komma fram med bil, eftersom fler av dem som nu är bilister skulle välja kollektivtrafik.

Läs artiklar i DN här, här, här och här.

Panelens bedömning delas av vetenskapssamhället


SvD har några artiklar om FN:s klimatpanel idag. Det är två saker som alltför ofta inte nämns i debatten som är viktigt att fastslå.

1. FN:s klimatpanel (tillsatt av FN:s medlemsstater) är ett organ som endast sammanställer och utvärderar forskning om klimatförändringarna - den forskar inte själv. I dessa väldigt omfattande sammanställningar av rapporter kan det finnas faktafel i enstaka rapporter - det gäller all forskning, oavsett ämne.

Det är fortfarande "the big picture" som är det viktiga att fokusera på. Vad visar helheten - har de faktafel som hittats i några få vetenskapliga uppsatser haft någon betydelse för helhetsbedömningen? Nej, inte alls. Den bedömningen är fortfarande att det är över 90 procents sannolikhet att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken till uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början OCH kommer att orsaka fortsatt uppvärmning

2. Det finns många andra som gör självständiga bedömningar om allvaret i klimatförändringarna. De nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna; USA, Kina, Tyskland, Storbrittanien och ytterligare 15 länder har, på egen hand, kommit fram till samma sak som FN:s klimatpanel. Detsamma gälller de naturvetenskapliga fakulteterna på de tyngsta universiteten i världen.

Men anta, trots allt, att klimatskeptikerna kanske har rätt - att vi inte alls vet hur det ligger till. Säg att sannolikheten inte är 90 procent att människan utsläpp är orsaken utan att den bara är, säg, 50 procent. Varje ansvarig politiker måste naturligtvis ändå planera utifrån att det finns stor risk för allvarlig fara...

Lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och ny teknik som sparar energi. Stigande havsnivåer, svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och stora flyktingsströmmar kommer, med största sannolikhet, att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artiklar i SvD här, här och här.

Earth Hour en pedagogisk manifestation för klimatet


Earth Hour har av en del debattörer förringats som en meningslös manifestation, som knappt sparar någon energi. Det är heller inte huvudsyftet. Det är att påminna världen och politikerna om hur angeläget det är med handling för att bromsa klimatförändringarna - och att vi har ont om tid...

Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp har orsakat uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början och kommer att orsaka fortsatt uppvärmning. Samma sak har också de nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna OCH de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten i världen kommit fram till.

Men lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och energibesparande åtgärder. Men tiden är knapp om vi ska bromsa upp klimatförändringarna. Stigande havsnivåer, svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och flyktingsströmmar kommer att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artiklar i DN här, här och här.
Läs artiklar i SvD här och här.

Moderater varmt välkomna i SD, men inte kvinnor


"Kompetensen avgör", säger SD om varför bara 20 procent av toppnamnen på riksdagslistan är kvinnor. Det argumentet har vi hört många gånger förr i andra sammanhang när kvinnor inte är välkomna. Rimligen är det både ett resultat av att partiet är extra oattraktivt för kvinnor att söka sig till och att kvinnor helt enkelt inte släpps in...

Sverigedemokraterna drar framför allt aktiva från höger, vilket heller inte är överraskande, eftersom det är ett invandrarfientligt populistiskt parti till höger. Hälften av deras toppnamn på riksdagslistan kommer från Moderaterna.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här, här och här.


Sjukvårdsreformen ett stort steg mot ökad jämlikhet


Amerikanerna är att gratulera till den omfattande sjukvårdsreformen, som nu är helt klar. Det gäller både de 32 miljoner som nu får tillgång till hälso- och sjukvård och övriga som får förstärkt försäkringsskydd.

Men reformen innebär något mer än bara mer och bättre sjukvård. Den innebär också att USA tar ett stort steg mot ökad jämlikhet. Under de senaste 30 åren har de ekonomiska klyftorna vidgats rejält i USA. Löneökningarna har ökat kraftigt för de med höga löner samtidigt som de fått stora skattesänkningar. Löneökningarna för medelklass och fattiga har varit mycket mindre, samtidigt som deras skattesatser också har sänkts betydligt mindre.

Med reformen tas ett steg i motsatt riktning - mot ökad ekonomisk jämlikhet. Det sker dels genom att stödet för att köpa sjukförsäkring går till de med lägre inkomster, samtidigt som detta finansieras genom höjda skatter för höginkomsttagare och mindre ekonomiskt stöd till försäkringsbolagen.

Det andra sättet som ojämlikheten minskar på är genom att minska skillnaderna mellan friska och sjuka. Reformen innebär att sjukvårdspremierna måste vara lika för alla, vilket gör att försäkringsbolagen inte kommer att kunna ta mer betalt av dem som är mer sjuka. Dessutom kommer alltså fler nu att få subventionerad sjukvård. De två sakerna tillsammans leder till att friska får betala mer och sjuka mindre. Vilka är det som sjukare oftast? Just det - låginkomsttagare som har de slitsammaste jobben.

Obamas och Demokraternas sjukvårdsreform är alltså ett stort steg mot ökad ekonomisk jämlikhet i USA.

Läs artikel i Aftonbladet här.

Dags att agera för att bromsa klimatförändringarna


Under 30 år har Indien och Bangladesh bråkat om vilket land som har rätt till den lilla obebodda ön New Moore/South Talpatti. Den konflikten har nu upphört sedan stigande havsnivåer lagt ön helt under vatten.

Tyvärr kommer många bebodda öar att drabbas av samma öde under de närmaste åren. Och ett land som Bangladesh kommer delvis att försvinna. Men hur allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna blir på lång sikt kan vi - mänskligheten - själva råda över.

Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp har orsakat uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början och kommer att orsaka fortsatt uppvärmning. Samma sak har också de nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna OCH de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten i världen kommit fram till.

Men lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och energibesparande åtgärder. Men tiden är knapp om vi ska bromsa upp klimatförändringarna. Och det handlar om långt mer än stigande havsnivåer. Svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och flyktingsströmmar kommer att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artikel i Aftonbladet här.

Våga värna Hagaparken


Martin Hansson (MP) konstaterar idag i en debattartikel i SvD att en onödigt stor yta har spärrats av runt Haga slott, kronprinsessans och Daniels kommande bostad.

Hela 7,8 hektar - dvs 78 000 kvadratmeter - av Hagaparken kommer inte längre att vara tillgänglig för allmänheten. Detta är mer än vad som har diskuterats tidigare och ett problem, eftersom just markyta är en mycket begränsad resurs i Stockholm. Hansson jämför med nya Norra stationsområdet. Där har planerats för mycket bostäder och väldigt lite grönytor, just med hänvisning till att Hagarken ligger i närheten; den park som staten nu alltså vill stympa. 

Hagaparken är en del av Nationalstadsparken, som har ett starkt lagskydd för att säkerställa stockhomarnas möjligheter till friluftsliv och rekreation. Särskilt onödigt är att ängen kring prins Gustafs monument, norr om slottet, ingår i det avspärrade området. Ängen ligger en bra bit från själva slottet och används mycket av besökarna. Det är framför allt detta som har upprört allmänheten. Här bör staten ändra sitt beslut och åtminstone värna denna del av Hagaparken.

Läs artikel i SvD här och här.

Frölunda kopplar grepp efter imponerande viljeinsats


Om Frölunda kan jobba lika hårt och visa samma vilja i de kommande matcherna har de en stor chans att slå ut favoriterna Linköping ur hockey-slutspelet.

Göteborgslaget dominerade alla perioderna och trots massor av skapade och missade målchanser slutade man aldrig att hoppas. Frölunda forcerade in 1-1 först när det var 28 sekunder (!) kvar av tredje perioden och avgörande 2-1 kom med 38 sekunder (!) kvar av förlängningsperioden. Tala om vilja...

En avgörande händelse var Linköpingsmålet som hade betytt 2-0 om det hade godkänts. Som tur var uppfattade domaren det som TV-publiken tydligt såg - att Andreas Jämtin själv aktivt hjälpte till med att trycka in pucken i mål med armbågen. Jämtins vilda protester var verkligen inte befogade.

Linköping gjorde inte sin bästa match, MEN man spelar heller inte bättre än motståndaren tillåter. Synnerligen rättvis och psykologiskt viktig seger för Frölunda, som nu leder med 2-1 i matcher och har jätteläge att gå till semifinal...

Läs artikel i Aftonbladet här, här och här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här.

Årets mästare det bästa svenska klubblaget någonsin


Hammarbys seger i SM-finalen är historisk på två sätt. Det första är självklart; det är Söders stolthets första SM-guld i bandy. Men årets mästare är förmodligen också det bästa svenska klubblaget någonsin. Nej, det är ingen överdrift - knappast något svenskt lag har samtidigt haft alla de kvaliteter som det här laget har.

Under de senaste månaderna (i grundserien och i slutspelet) har Bajen visat en makalös jämnhet. Just jämnhet är det enstaka ord som bäst beskriver Hammarby Bandy år 2010 - laget saknar helt svaga punkter.

Vi börjar bakifrån; Bajen har en Sveriges bästa målvakter i Patrick Nordgaard och tre väldigt spelbegåvade och skridskoskickliga försvarare i Olov Englund (världens kanske bästa back) Lars Johansson och David Pizzoni Elfving. De två halvorna Jesper Eriksson och Robin Sundin har en fantastisk förmåga att både täcka bakåt och med framspelningar och djupledsåkningar skapa målchanser för andra - och också göra framstötar själva.

Hammarby har ett anfallsspel som är nästan omöjligt att försvara sig emot när det stämmer (vilket det gjort nästan jämt i år). Laget har inte bara tre väldigt vassa målgörare i Patrick Nilsson (bästa forward i VM), David Eriksson och Kalle Spjuth. Dessutom finns Rickard Koch (irrationell) och Gustav Björkman (arbetshäst) som har lite andra kvaliteter än de andra tre anfallarna. Bakom dem finns lagets enskilt viktigaste spelare Stefan Erixon, som tillsammans med Ulf Einarsson och Johan Östblom utgör ett kreativt och bollvinnande mittfält. Två saker utmärker Bajens anfallspel; massor av spelalternativ att välja mellan och en fantastisk speed.

Vad som också kännetecknar Hammarby är att ALLA spelare vill ha boll. Andra lag har några stjärnor som de övriga väntar ska stiga fram när det börjar dra ihop sig. Det gäller inte Bajen; alla spelare har förmågan - och självförtroendet - att stå för avgörande insatser när det verkligen gäller.

Sist men inte minst; det här gänget har KUL ihop, både på och utanför isen. Stor trygghet och glädje i laget maximerar förmågan att prestera när allt står på spel.

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här, här och här.
Läs artikel i SvD här.

Ett historiskt beslut som förändrar USA:s politiska karta


Beslutet i USA om en genomgripande hälso- och sjukvårdsreform är historiskt och jämförs redan med beslutet 1965 att införa Medicare; sjukvårdssystemet för pensionärer. Även det togs av en Demokratisk majoritet och under stort motstånd från Republikanerna.

Lite förenklat kan man säga att beslutet framför allt innebär tre saker:
1. Nästan alla (95 procent) av alla amerikaner kommer att ha full tillgång till hälso- och sjukvård. Det är 30 miljoner fler än idag.
2. Det blir inte längre möjligt för försäkringsbolagen att neka någon sjukvård pga existerande eller tidigare sjukdomar eller åkommor.
3. En garanti införs att man inte förlorar sin sjukvård om man förlorar jobbet (många har sjukvården kopplad till anställningen).

Demokraterna är övertygade om att förändringarna kommer att bli populära när väl reformen börjar genomföras och människor märker förändringarna i sin vardag. Än så länge är kunskaperna om reformen hos många amerikaner mycket låga.

Beslutet får också två andra viktiga konsekvenser. För det första ökar möjligheter för en stärkt president Obama att senare i år få igenom ett klimatpaket med kraftiga begränsningar av koldioxidutsläppen och en storsatsning på förnyelsebar energi (vind, sol, biogas m. m.).

För det andra kommer beslutet att förändra den politiska kartan i USA. Miljontals människor som normalt inte röstar skulle få större skäl att rösta, för att bevara sin rätt till sjukvård och i hopp om andra positiva förändringar. Det ökar Demokraternas chanser i framtida val och deras möjligheter att få igenom annan progressiv politik. Detta är också ett viktigt skäl till Republikanernas stora motstånd mot sjukvårdsreform, något de inte kan säga öppet.

Läs artiklar i Aftonbladet här och här.
Läs artiklar i DN härhärhärhär och här.
Läs artikel i SvD härhär, här och här.

Vinnarskallar i Hammarby avgörande för SM-guld


Sällan har ett lag så förtjänat ett SM-guld som Hammarby den här gången. Bollnäs, som gjorde en bra final och gjort en jättebra säsong, får ursäkta.

Finalen går till historien som en av de mer udda. Det var nästan omöjligt att spela under den första halvtimmen på grund av alla snömängder på banan. Det gick bara att spela normalt de sista 30 minuterna, men då visade verkligen Söderlaget hur starka de är. Hammarby gick från 1-1 till 3-1 och var överlägsna under den sista delen av matchen.

Det som imponerade allra mest var det lugn som Bajen genomförde matchen på. Faktum är att det låg att en enorm press på spelarna att vinna den här finalen, efter sex finalförluster under 2000-talet. Men av det märktes ingenting. Hammarby spelade lika metodiskt och vasst som under hela slutspelet och större delen av grundserien.

Matchens nyckelmål var Stefan Erixons snabba kvittering till 1-1 i snöyran, som gjorde att Hammarby aldrig behövde jaga. Spelarna genomförde hela matchen med ett stort lugn; visade upp ett väldigt säkert försvarsspel och var lika vassa framåt som under hela säsongen.

I ett Bajen som är fyllt med vinnarskallar var det symboliskt att den kanske störste kämpen av alla; Johan Östblom, fick göra viktiga 2-1. Robin Sundins avgörande 3-1 var ett exempel på den stora skridskoskicklighet som utmärker SM-vinnarna.

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artiklar i DN härhär och här.
Läs artiklar i SvD här och här.

En sen ström av JA-röster säkrar sjukvårdsreformen


Allt går enligt planerna för president Obama inför söndagens avgörande omröstning i Representanthuset om en genomgripande hälso- och sjukvårdsreform. Många av de obeslutsamma har under de senaste dagarna deklarerat att de kommer att rösta JA.

Det går knappast att överdriva hur viktigt detta beslut är. Ett NEJ skulle innebära ett enormt bakslag för presidentens och Demokraternas agenda, något som skulle prägla USA:s politik i många år framåt. Det skulle övertyga många om att Obama och Demokraterna är oförmögna att leda landet, leda till massiva förluster för Demokraterna i kongressvalet i november och göra det nästan omöjligt för Obama att bedriva en progressiv politik.

Ett JA, däremot, skulle innebära flera viktiga och positiva saker; (1) över 30 miljoner amerikaner som nu saknar sjukförsäkring skulle få hälso- och sjukvård och övriga skulle få förstärkt försäkringsskydd, (2) möjligheterna att få igenom ett klimatpaket senare i år, med kraftiga begränsningar av koldioxidutsläppen och en storsatsning på förnyelsebar energi, skulle öka kraftigt, (3) flera miljoner människor som normalt inte röstar skulle få större skäl att rösta, för att bevara sin rätt till sjukvård, vilket skulle öka Demokraternas möjligheter i kommande val och därefter. Detta är också ett viktigt skäl till Republikanernas stora motstånd mot sjukvårdsreform - den politiska kartan i USA kommer att förändras.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här och här.

Kan Ibra acceptera att vara en i mängden i Barca?


Aftonbladet har en intressant artikel idag om Zlatin Ibrahimovic´s djupa formsvacka och minskade popularitet hos fansen i Barcelona. Frågan är om "Ibra" kan acceptera att vara en stjärna bland andra i "Barca"...

Orsaken till att Barcelona valde Ibra var att han ger lagets anfallsspel en kvalité extra - en stor och fysiskt stark anfallare som är svår att stoppa och bra på huvudet. Dessutom har han det fantastiska spelsinnet och passningsförmågan gemensamt med alla andra spelare i laget. Ibra borde vara en idealisk komplettering till Barcelonas stjärnor och så var det också i början av säsongen...

Men Barcelona funderade också över Ibras personlighet innan man beslöt att lägga ut en av de största transfersummor som någonsin lagts på en fotbollspelare. Zlatan har ett mycket stort ego och har alltid varit huvudperson i de lag han spelat i; Malmö, Ajax, Juventus och Inter. Så är det inte alls i Barca - där är Messi storstjärnan och den viktigaste spelaren och Xavi, Iniesta och Puyol klubbens nyckelsspelare därefter. Det gäller både hos coachen Josep Guardiola och klubbens supportrar.

Vad är då nyckeln till att tiden i Barcelona ska bli lyckad för Zlatan? Enkelt - om han accepterar att vara en viktig spelare bland andra i Barcelona, om han ta en petning då och då, om han inte konkurrerar med Messi, Xavi och Iniesta om uppmärksamheten - då kommer Zlatans tid i Barcelona bli mycket framgångsrik. Om inte så kommer den negativa spiral han nu är inne i att fortsätta. Personligen tror jag inte Ibra klarar att inte vara huvudpersonen i ett lag, utan att han snart kommer att söka sig till en annan klubb som vill bygga sitt spel runt just honom...

Läs artikel i Aftonbladet här och här.
Läs artikel i SvD här och här.

MP:s förslag om sprutbyte på väg bli verklighet


Dagens glada nyhet är att ett steg ytterligare nu tas mot sprutbyte för injektionsmissbrukare. På tisdag den 23/3 beslutar Stockholms Läns Landstings hälso- och sjukvårdsnämnd att ett försök med sprutbyte ska påbörjas i höst.

Vi - Miljöpartiet i Stockholm - hade med införande av sprutbytesprogram i vårt budgetförslag för 2008. Av rädsla för att förlora en votering om förslaget gick Moderaterna med på en utredning. Det är den utredningen, som Stockholms stad och Landstinget har gjort gemensamt, som nu föreslår sprutbyte.

Alla politiska partier utom ett; Moderaterna, är nu för sprutbyte, vilket skulle minska smittspridningen och öka kontakten med missbrukare för att motivera dem till vård.

Efter Landstingets beslut ska också kommunfullmäktige i Stockholm rösta om detta, vilket sker under våren om inte ansvarigt borgarråd; Ulf Kristersson (M), förhalar frågan. Det är han som bestämmer tidpunkten för när kommunfullmäktige får rösta om sprutbyte och förbättrad missbruksvård.

Läs artiklar i DN här och här.

Försöker M konkurrera med SD?


Justitieminister Beatrice Asks (M) uttalande om att återinföra skampålen i svensk lagstiftning var ingen höjdare, för att använda ett understatement. Förhoppningsvis var det bara omdömet och tungan som slant.

Idén som Ask lanserade var att misstänkta sexköpares identitet ska avslöjas för deras familjer och grannar. Sveriges lag om att kriminalisera sexköp är utmärkt, men det här skulle vara en återgång till en medeltida rättsskipning. Om Moderaterna menar allvar så är det ett klockrent försök att konkurrera med Sverigedemokraterna. I så fall för andra gången i år. Då var det Fredrik Reinfeldt som var inne på att förbjuda en viss klädsel (burka).

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här och här.

Jodå, nu blir det beslut om sjukvårdsreform i USA


Allt talar nu för att det inom några få dagar finns ett kongressbeslut om sjukvårdsreform i USA. Under de senaste dagarna har flera tveksamma demokratiska ledamöter bestämt sig för att rösta JA till det kompromissförslag som ligger för beslut i Representanthuset. Förslaget bygger på det beslut som Senaten redan har tagit. 

Kongressens budgetkontor kom under torsdagen med siffror som visar att sjukvårdsreformen är helt finansierad, ja till och med går plus. Det lär bli avgörande för de ledamöter som ännu inte besämt sig och som är extra måna om att minska USA:s budgetunderskott.

De tre viktigaste förändringarna i sjukvårdsreformen är att (1) nästan alla får ett förskringsskydd vid sjukdom, (2) det blir inte längre möjligt för försäkringsbolagen att neka någon sjukvård pga tidigare sjukdomar eller åkommor och (3) en garanti införs att man inte förlorar sin sjukvård om man förlorar jobbet (många har sjukvården kopplad till anställningen).

Att göra den här typen av reform har varit en målsättning för Demokraterna under flera årtionden. De vet att om de inte kommer i mål nu så kommer väljarna att döma ut dem som inkompetenta och straffa dem i kongressvalet i november. Därför finns det en stor beslutsamhet att ro det hela i hamn. Eftersom de olika delförslagen kommer att gynna en majoritet av amerikanerna är Demokraterna övertygade om att förändringarna kommer att bli populära när väl reformen börjar genomföras. 

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här och här.
Läs artikel i SvD här.

Inter på väg mot final


Internazionale gjorde det - slog ut Chelsea i Champions League, efter att också ha vunnit mötet i London. Samuel Etó gjorde ett klassmål som blev matchens enda. Inters avancemang är inte en överraskning. Laget har visserligen visat dålig form i italienska ligan den senaste månaden, men faktum är att den här upplagan av Milanos stolhet (förlåt alla Milan-supporters) är den kanske starkaste någonsin.

Inter har vunnit fyra raka ligatitlar och det här året, mer än något annat år, är det Champions League som gäller. Det är mycket svårt att samtidigt fokusera maximalt på både ligan och Champions Legaue. Inter har två titlar i Europacupen, som den hette tidigare, men den senaste vanns för 45 (!) år sedan. Motivationen är enorm hos spelarna, ledningen och fansen.

I sina två ligasegrar mot Milan med sammanlagt 6-0 visade Inter upp ett lika imponerande spel och effektivitet som Barcelona och Manchester United i sina bästa stunder. Jag ser de tre lagen som jämnbördiga favoriter till segern i Champions League. Vad som skiljer årets Inter från de lag som vunnit ligan de senaste åren är högstanivån och jämnheten i laget. Dessutom har laget ett skarpare anfall än tidigare (förlåt Zlatan) med Diego Milito och Samuel Etó.

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artiklar i DN här, här, här, här här och här.
Läs artikel i SvD här, här och här.

Logiskt att SD tar politiker och väljare från M


Hälften av Sverigedemokraternas toppnamn på riksdagslistan kommer från Moderaterna, visar SvD och DN i stort uppslagna artiklar idag. Inte så överraskande egentligen, om man ser på vilket parti SD är och vilket parti Moderaterna var för 5-10 år sedan.

Sverigedemokraterna är egentligen ett enfrågeparti - "stoppa invandringen", men det kryddar sin politik med populistiska krav, ofta med högerprofil. Moderaterna var tidigare ett socialkonservativt parti, som t. ex. var emot lika rättigheter för homosexuella och profilerade sig mer än idag på hårdare straff i kriminalpolitiken. Att kraftigt begränsa invandringen var också moderatpolitik tidigare. Alla dessa ståndpunkter drivs av SD och att missnöjda Moderater söker sig dit är logiskt.

SD:s riksdagslista domineras helt av män; bara 20 procent är kvinnor. Förmodligen är det både ett resultat av att partiet är extra oattraktivt för kvinnor och att kvinnor inte släpps in på ledande poster. Argumentet "kompetensen avgör" har vi hört många gånger förr...

Ett lätt bisarrt krav SD tänker driva framöver är att förbjuda Svenska kyrkan att viga vilka par de vill. Svenska kyrkan har ju beslutat att viga även samkönade par. Det vill SD sätta stopp för, vilket måste vara första gången ett parti driver den typer av inskränkningar i Svenska kyrkans (och andra religiösa samfunds) vigselrätt.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här och här.
Läs artiklar i SvD här och här.


En bandyhall i Stockholm nödvändig till 2012


Kampen för en bandyhall i Stockholm går vidare. Miljöpartiet har länge drivit att en bandyhall måste byggas senast 2012 och lämnade in en motion om detta våren 2008. S och V har anslutit sig till kravet. Bygge av en bandyhall ser ut att bli en valfråga, eftersom FP och M fortsätter att säga att en bandyhall kan stå klar 2018.

Socialdemokraterna i Stockholms stad sände i fredags ut ett pressmeddelande och pekade på det självklara; att elitbandyn riskerar tyna bort i Stockholm utan hall. Orsaken är att de flesta lag i Elitserien snart har hall och spelarna vill ha bra träningsmöjligheter. Utan hall blir säsongen för träning på stor is för kort.

Det finns en stark koppling mellan elit och bredd inom idrott - ofta förutsätter de varandra. Bandyhallsfrågan är helt avgörande för bandyn i Stockholm. Utan hall riskerar inte bara eliten tyna bort; detsamma gäller ungdomsverksamheten. Det finns tre klubbar i Stockholm som tillsammans har över 1000 aktiva ungdomar -Hammarby, Gubbängen och Spånga, och antalet pojkar och flickor i träning ökar. Men den ökningen kan bara fortsätta om det finns en bandyhall.

Utan bandyhall kommer alltså två saker att hända; (1) elitspelare kommer att söka sig från Hammarby till de klubbar som kan erbjuda bättre träningsmöjligheter och det blir svårt för andra Stockholmsklubbar att satsa på Elitserien, 2) trenden med fler ungdomar kommer att vändas till en nedgång, som dessutom kommer att förstärkas av nedgången på elitsidan.

DN fortsätter koka soppa på en spik


DN har för tredje dagen i rad en artikel om Miljöpartiets borgarråd Yvonne Ruwaidas telefonkostnader. Det finns ingen nyhet men man kan väl skriva ändå, tycker DN. Den egentliga måltavlan är Miljöpartiet, inte Yvonne.

Flera avgörande fakta förbigås i artiklarna.

För det första; det står i dagens DN att Yvonne "mot bestämmelser" har ringt när hon varit utomlands. Kostnaderna är i själva verket en konsekvens av att hon blivit kontaktad i rollen som borgarråd när hon varit utomlands. Alla som blivit uppringda när de varit utomlands vet att mottagaren får betala en del av kostnaden för samtalet.

För det andra; Yvonnes telefonkostnader är 1300 kr i månaden för tjänstesamtal plus tjänste-SMS under en period på 21 månader. En helt normal telefonkostnad för en politiker som kommunicerar mycket med andra politiker, medlemmar och väljare.

För det tredje; varje parti har en budget för sitt kansli, där kostnader för personal, utbildningar, datorer och telefon- och datarafik ingår. Dessa är kommunicerande kärl, dvs partiet har mindre pengar till exempelvis utbildningar om telefonkostnaderna ökar. Pengarna kommer alltså "i en påse" - de totala kostnaderna för skattebetalarna ökar inte om någon delpost skulle bli hög.

Dessutom; Miljöpartiets kandidater till borgarrådsposten efter valet 2006 var samtliga överens med partiet att halva borgarrådslönen skulle avstås till en grön fond, som har delat ut pengar till positiva sociala och gröna projekt (hemlöshet, lika rättigheter, miljöprojekt). Yvonnes lön är därför hälften så stor som övriga partiers borgarråds löner.

En reflektion: den här typen av kvällstidningsjournalistik - där man "kokar soppa på en spik" - har vi börjat se under det senaste året från DN:s sida. Dock inte från SvD, vilket är värt att notera. Det ser ut som en trend och kan naturligtvis kan förklaras med papperstidningarnas allt svagare ställning som nyhetsförmedlare gentemot Internet. Därför har DN gjort omfattande personalnedskärningar för att tidningen inte ska gå omkull. Ett annat steg i överlevnadsstrategin verkar vara att allt mer övergå till kvällstidningsjournalistik. Mycket olyckligt och ett fundamentalt feltänk, tror jag. DN kommer att minska ännu mer i upplaga om den blir ytterligare en kvällstidning...

Synnerligen rättvis final för Hammarby


Jag hade förmånen att se dagens avgörande semifinal live på Zinkensdamm tillsammans med 4236 andra. Oj vilken första halvlek vi fick se! Bajen visade upp den vackraste och effektivaste bandy som något lag har visat upp i år. Villa var varnade efter storförlusten i måndags men hade inget att sätta emot - det gick helt enkelt för fort när Bajen drog upp farten. 6-0 efter en halvtimme säger allt...

Hammarby gjorde helt rätt som sedan slog av på takten, bevakade ledningen och såg till att undvika skador. Nu har laget 10 dagar på sig att finslipa kombinationer, träna hörnor m m inför finalen den 21 mars på Studenternas i Uppsala. Det finns en enorm hunger i laget, sa Jesper Eriksson till SVT efter matchen. Det märks verkligen. Nu håller vi tummarna för Bajens första SM-guld...

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här.

1300 kr i månaden rimlig telefonkostnad för borgarråd


Media har idag gjort stor sak av Yvonne Ruwaidas telefonkostnader i tjänsten som borgarråd. Men två avgörande fakta förbigås nästan helt.
 
För det första; Yvonnes telefonkostnader är 1300 kr i månaden för tjänstesamtal plus tjänste-SMS under de 21 månader som redovisas i media. En helt normal telefonkostnad för en politiker som kommunicerar mycket med andra politiker, medlemmar och väljare. 

För det andra; varje parti har en budget för sitt kansli, där kostnader för personal, utbildningar, datorer och telefon- och datarafik ingår. Dessa är kommunicerande kärl, dvs partiet har mindre pengar till exempelvis utbildningar om telefonkostnaderna ökar. Pengarna kommer alltså "i en påse" - de totala kostnaderna för skattebetalarna ökar inte om någon delpost skulle bli hög.

Läs artikel i DN här.
  

Det är Moderaterna som bestämmer i Alliansen


I Moderaternas husorgan; Svenska Dagbladet, säger Sanna Rayman på ledarsidan det vi gröna sagt länge - det är Moderaterna som bestämmer i den borgerliga Alliansen.

Förmodligen försöker många mittenväljare intala sig att FP, C och KD tillsammans är åtminstone lika starka som Moderaterna när det gäller vilken politik som bedrivs. Men så är det alltså inte och det är bra att det talas klarspråk om det. Rayman motiverar den borgerliga stabiliteten med (1) Moderaterna är större än de andra tre partierna och (2) FP, C och KD har ingen annanstans att ta vägen och måste därför foga sig i den moderata övermakten.

Rayman försöker alltså göra detta till en dygd för alliansen - väljarna vet ju vad man får. Röstar man på något av de borgerliga partierna är det Moderaterna som bestämmer i de sakfrågor där partierna inte är överens. "Alliansen är mer stabil" än de rödgröna, skriver hon.

Jag är övertygad om att väljarna ser det som en fördel att vi; Miljöpartiet, kommer att ha mycket att säga till om i  en rödgrön regering. Få väljare vill rösta på ett stödparti med starkt begränsat inflytande. Men som sagt - bra att SvD tar bladet från munnen och säger vem som bestämmer i den borgerliga Alliansen.

Läs artikel i SvD här och här.

Brist på grönområden ett hälsoproblem


Grönområden har en avgörande betydelse i utvecklingen av den mänskliga, moderna staden. En sammanställning från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att brist på grönområden gör människor sjuka. Forskningen visar tydligt att grönområden främjar fysisk aktivitet, är platser för återhämtning och fungerar som filter mot luftföroreningar. 

Enligt SCB:s undersökning har 18 procent av invånarna i Stockholm mer än 300 meter till närmaste grönområde, vilket motsvarar hela 220 000 personer. I vårt; Miljöpartiets, förslag till översiktsplan för Stockholm (planen behandlas i kommunfullmäktige den 15 mars) är tillgången till grönområden för alla en självklarhet, liksom att bygga bostäder på redan exploaterad mark. Bromma flygfält är ett exempel på ett område där det kan byggas en helt ny ekologisk stadsdel med mycker bostäder, där alla har nära till naturområden.

Att grönområden är viktiga för att människor ska röra på sig och få frisk luft är naturligtvis självklart. Men grönområden är alltså också viktiga för att minska stressen - hela vårt system "växlar ner" när vi befinner oss i naturområden. Förklaringen är att människan i hundratusentals år har levt i och av naturen. När vi ser träd, växter och vatten signalerar vårt system att "här finns resurser att leva av, det här är bra för dig" och vi går ner i varv. Då återhämtar vi oss också snabbare.

Vi behöver skapa och bevara grönområden som är användbara och lockande, så att många besöker dem. Barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättningar är grupper som är mer utsatta för hälsorisker än andra. Om barn vistas mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare.

Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här.

Hammarbys bredd fortsätter imponera


Att ha elitseriens bredaste och starkaste spelartrupp fortsätter att betala sig i slutspelet. Hammarby Bandys seger mot Villa med 8-2 i den andra semifinalen, efter bländande spel, var slutspelets ojämnaste match hittills. Bollnäs och Sandviken kommer att ha mycket respekt för Bajen inför en trolig SM-final på Studenternas den 21 mars.

Att det här laget är oerhört fokuserat på uppgiften har verkligen märkts i slutspelet. Bajen har hämtat upp underlägen i tre matcher i rad med en blandning av het vilja och ett homogent lagspel. I den här matchen firade elitseriens snabbaste och vassaste anfallsspel triumfer - och bredden i laget. Medan andra lag är beroende av att några få spelare alltid får spelet att stämma har Bajen klasspelare på alla positioner - det gör Söderlaget unikt.

Den här gången var det Johan Östblom som visade vägen genom att vara inblandad i tre av de fyra första målen. Kalle Spjuth, som varit skadad och gjort en storslagen comeback, gjorde två fullträffar. Kalle var en av de som gjorde mål i Bajens senaste final 2007. Han får förmodligen chans att göra fler finalmål den 21 mars.

Läs artiklar i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här.

SvD ute och cyklar om jämlikhet och arbetslöshet


Maria Eriksson anser i en ledare i SvD att ökad ekonomisk jämlikhet ökar arbetslösheten bland ungdomar. Det finns naturligtvis inget sådant samband och Eriksson anger heller inte några rimliga belägg för sin tes i ledaren.

Forskning, exempelvis redovisad i Jämlikhetsanden av Wilkinson & Pickett, visar ett klart samband mellan ökade ungdomsproblem och ojämlikhet. Det skulle kunna tala för motsaten; att ökad jämlikhet leder till mindre utslagning och i förlängningen till minskad arbetslöshet.

Att moderata ledarskribenter - i ännu högre grad än Moderaterna - vill ha kraftigt sänkt skatt och dito minskad offentlig sektor är ingen nyhet. Ett klassiskt argument från högerhåll är att det är rätt och rättvist och om det leder till ökad ojämlikhet...okej då. En sådan klassiskt konservativ hållning kan jag respektera, men naturligtvis inte instämma i. Men SvD bör avstå att gissa sig till samband som inte finns, i ambitionen att motivera sin skattesänkarlinje.

Läs artiklar i SvD här och här.


FP och M backar om snöskottning av damlagens planer


Folkpartiet och Moderaterna i fullmäktige backade i veckan om snöskottning av Hammarbys och Djurgårdens fotbollsplaner. De två damklubbarna har under vintern och våren inte kunnat träna på fullstor plan, eftersom FP och M inte velat gå med på att skotta fotbollsplanerna.

Efter att media rapporterat om detta lade jag ett förslag (en skrivelse) i kommunstyrelsen, tillsammans med partikollegan Else Lundin (MP) som sitter i idrottsnämnden. I skrivelsen uppmanade vi den borgerliga majoriteten, med borgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) i spetsen, att gå klubbarna till mötes och erbjuda dem en fullstor plan att träna på - i år och kommande år. 

Det är inte bara dameliten i Djurgården och Hammarby som har drabbats; det gäller lika mycket deras flickverksamheter, eftersom även de brukar träna på Stadshagen (DIF) och Kanalplan (HIF). De skäl mot som anfördes var att försäkringarna inte skulle gälla om man skottade konstgräsplaner, vilket lät underligt eftersom andra kommuner i länet skottar sina planer.

Det är naturligtvis utmärkt att FP och M övergav sitt motstånd, men synd att nästan hela den viktiga försäsongen skulle hinna gå innan man ändrade sig. Fotbollen är en av de allra största idrotterna för kvinnor och måste värnas, särskilt med tanke på att färre tjejer än killar idrottar.

Se artikel i DN här.
Se artikel i SvD här.

Hammarby vänder underläge för tredje gången i rad


Hammarby Bandys blandning av het vilja och elitseriens snabbaste anfallsspel firar triumfer på löpande band i slutspelet. Bortasegern mot Villa i första semifinalen var tredje gången på en vecka som Bajen har vänt underläge till seger under andra halvlek. Imponerande!

Det är svårt för motståndarna att hinna med när Patrick Nilsson, David Karlsson och de andra i anfallet uppbackade av Stefan Erixon, Ulf Einarsson, Robin Sundin och Jesper Eriksson drar upp farten. Bajens starka lagmoral och bredd med skickliga spelare, och ersättare, på alla positioner gör att det är svårt att ta bort enskilda spelare. Det finns alltid andra som tar ansvar när någon har en mindre bra dag.

Det är en bra bit kvar till SM-final för Bajen. Men det ser verkligen bra ut inför de två semifinalerna som följer nu på Zinken.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här.

Miljöpartiets politik lockar mittenväljare


Dagens partimätning från Demoskop visar att de rödgröna behåller det stabila övertag i opinionen de haft länge nu; omkring fem procents försprång före den moderatledda alliansen. Med extra betoning på "moderatledd", eftersom Moderaterna är nästan dubbelt så stora som FP-C-KD tillsammans. Vilka som kommer att bestämma om de borgerliga vinner nästa val är det knappast någon tvekan om...

Miljöpartiet har, efter en liten tillbakagång i januari, nu parkerat sig stadigt på ganska exakt 10 procent, om man gör ett snitt på de senaste mätningarna.

Jag tror att det finns två huvudskäl skäl till att mitt parti ligger stadigt på den höga nivån. (1) Sakfrågor; framtidens viktigaste fråga är omställning av energisystemet. Utvecklingen av modern teknik som sparar energi och satsningar på miljövänliga energikällor (vind, sol, biogas m m) är avgörande för att bromsa klimatförändringarna, få en renare miljö OCH skapa massor av nya kvalificerade jobb i Sverige. Väljarna bedömer att MP har störst trovärdighet i denna framtidsutmaning.

(2) Miljöpartiet uppfattas av många väljare, helt korrekt, som ett grönt socialliberalt mittenparti. MP är ett parti som både står för social rättvisa och trygghet och gynnande av entrepenörsskap och företagande. Därför förmår MP mer än något annat parti attrahera väljare både från höger och vänster om mitten.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här och här.
Läs artiklar i SvD härhär och här.

Socialtjänsten är Moderaternas ständiga "strykpojke"


Öppenvården för utsatta barn brister allvarligt, visar en ny revisionsrapport från Stockholms stad, som presenterades igår. Moderaterna har i sin besparingsiver gjort socialtjänsten till sin ständiga "strykpojke". Under de senasten åren har mer än 10 procent av resurserna för utsatta barn och unga, missbrukare, hemlösa m fl tagits bort. Det handlar om över hundra miljoner per år som har tagits bort från socialtjänsten.

Dagens revisionsrapport visar på punkt efter punkt på allvarliga brister i öppenvårdsinsatserna för barn och unga. Det handlar om insatser som kontaktperson, kontaktfamilj och samtalsstöd. Endast i vart tionde fall gick det att se att barnet varit delaktigt i planeringen, trots att lagen säger att det ska ske.

Oacceptabelt är också att att man i så många som hälften av de granskade fallen inte genomfört utredningarna inom de fyra månader som Socialtjänstlagen säger. Ur ett barns perspektiv är fyra månader en lång tid.

I Miljöpartiets förslag till budget förstärker vi socialtjänstens insatser för barn och unga med sammanlagt 100 miljoner kronor (4x25) under den kommande mandatperioden. Det här handlar om de mest utsatta i vårt samhälle - barn och ungdomar i behov av stöd.

Två saker som talar för Hammarby


Hammarby Bandy svarade för en ny vändning mot Sirius och har kvalificerat sig för en välförtjänt semifinal i SM-slutspelet. I lördags (på Zinkensdamm) vände Bajen 0-2 till 4-3 och igår (i Uppsala) gjorde man fyra raka mål under de sista 22 minuterna och vann med 7-4. Nu väntar Villa eller Edsbyn i semifinal. Bajen var i final senast 2007 och nu ser det bra ut för en ny final...

Framför allt två saker talar för att Hammarby slår Villa/Edsbyn; lagmoralen och bredden i spelartruppen. Att vända underlägen i två så viktiga matcher både visar att det finns en väldigt bra stämning i laget och segern stärker självförtroendet och lagmoralen ytterligare. Hammarbys bredd är störst av alla lag, vilket gör att det finns bra spelare att sätta in på alla platser vid skador.

Ett bra exempel på Bajens bredd är frånvaron av Kalle Spjuth, som haft en långvarig skada. Trots att Kalle är en högklassig anfallsspelare har det knappast märkts, eftersom laget har så många bra forwards. Nu var Kalle med igen och gjorde avgörande 6-4. Jättekul för honom och laget; nu finns det ännu en spelare som konkurrerar om platserna längs fram...

Läs artikel i SvD här.
Läs artikel i DN här.

USA på väg att ta över på hockeytronen?


Frågan om USA är på väg att ta över på hockeytronen kan verka underlig efter Canadas seger i en fantastisk OS-final. Men en del talar faktiskt för det...

USA:s unga lag har under OS visat upp en härlig blandning av välutvecklad teknik och klassisk transatlantisk "gå rakt på mål"-hockey. Canada var strået vassare i finalen och vann rättvist, men det var USA:s begåvade spel som var den största överraskningen i turneringen som helhet. Fråga bara Finland, som blev fullständigt utspelade i semifinalen.

Orsaken till att att det kanske bara är en tidsfråga innan USA är bäst i världen bygger framför allt på utvecklingen av NHL. Av de "klassiska sex" ursprungliga lagen i NHL - Montreal, Toronto, Detroit, Boston, Chicago och New York Rangers - var två kanadensiska, men de fyra amerikanska lagen bestod även de av nästan bara spelare från Canada. Idag består NHL av 30 lag, varav bara sex är baserade i Canada. Med andra ord finns 80 procent av lagen i USA och samtidigt ökar andelen spelare därifrån stadigt.

NHL och ishockeyn som sport har under de senaste 15-20 åren genomgått en kommersiell metamorfos i USA. Den har på allvar börjat konkurrera med basket, baseball och amerikansk fotboll om TV-tittarna och massor av unga i USA väljer just ishockey. Det har också börjat märkas i de stora juniorturneringarna; USA vann t ex junior-VM i januari.

Om USA:s hockey fortsätter att utvecklas som under de senaste tio åren kan det vara en ren tidsfråga innan USA går om Canada som världsledare...

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artiklar i DN här, här och här.
Läs artiklar i SvD här, här, här och här.

RSS 2.0