Stark MP-politik och två trovärdiga språkrör


Mätningen av förtroendet för partiledarna, som gjorts av SIFO, visar att alla partiernas ledare går bakåt. Aftonbladet väljer att lägga fokus på Mona Sahlins tillbakagång, men det genomsnittliga tappet för de borgerliga partiledarna är detsamma; ungefär sex procent.

Miljöpartiets språkrör backar också lite. Men det är anmärkningsvärt att Maria Wetterstrand nu har snudd på lika starka förtroendesiffror som Fredrik Reinfelt (51-56). Dessutom hamnar Peter Eriksson på fjärde plats av de åtta, klart före Jan Björklund.

I Sverige röstar väljarna historiskt - om man jämför med andra länder - på sakfrågor och inte på personer. Därför bör man inte fästa alltför för stort värde av sådana här mätningar. Men Miljöpartiet har ett väldigt bra utgångsläge med ett starkt valmanifest uppbackade av två trovärdiga språkrör.

Läs MP:s valmanifest här. Det innehåller 34 förslag för:
- minskad klimatpåverkan och nya jobb
- entrepenörskap och småföretag
- investering i utbildning höjd kvalitet i sjukvård och omsorg
- jämställdhet och lika rättigheter för alla
- en rättvis och hållbar värld

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i SvD här.

Förtydligande om MP:s syn på serveringstillstånd


Jag har uppmärksammat att det finns en oklarhet hos en del debattörer kring vår motion om serveringstillstånd i Stockholm. Därför kan det vara på sin plats med ett förtydligande.

1. MP vill inte dra in några befintliga serveringstillstånd.

2. Vi vill göra en utredning av hur 05-tillstånden har fungerat.

3. Vi vill att inga fler tillstånd mellan 05 och 11 på morgonen ska beviljas (det finns nu ett sådant tillstånd).

Läs det gemensamma förslaget från MP, S och V här. Se punkt 39 på dagordningen för kommunfullmäktiges nästa möte.


Norge visar att könskvotering till styrelserna fungerar


Det är dags för Sverige att följa det norska exemplet och införa könskvotering i de större börsbolagens styrelser. Lagen i Norge infördes 2003 och har inte bara lett till att kvinnor utgör minst 40 procent i styrelserna - dessutom har kompetensen höjts...

Kvoteringskravet i Norge ledde till att företagen ändrade sitt sätt att rekrytera och blev bättre på att hitta de mest kvalificerade. När det kom in fler kvinnor höjdes utbildningsnivån. Inte så konstigt egentligen. Om ett kön är överrepresenterat (män) är det ganska logiskt om den genomsnittliga utbildningsnivån där är lägre, eftersom det finns ungefär lika många välutbildade bland båda könen.

Sverige däremot står och stampar, med bara en fjärdedel av styrleseledamöterna som är kvinnor. Könsfördelningen i de stora bolagen styrelser har blivit bättre sedan början av 2000-talet, men utvecklingen har sedan stannat upp. Tidpunkten är rätt för att genomföra samma förändring som i Norge.  En lagändring skulle fungera lika bra här...

Läs artiklar i DN här, här, här, här och här.

Lägre moms på tjänster är bra för jobben - och klimatet


Miljöpartiet har idag presenterat sitt valmanifest. Den av punkterna i manifestet som kanske får flest att höja på ögonbrynen är en sänkning av momsen på tjänster - från 25 till 12 procent.


Detta är klok politik av två skäl. För det första så ökar det efterfrågan på tjänster; det blir billigare att gå till frisören, på restaurang, få barnen passade m m. Även de tjänster som ingår i RUT, dvs hushållsnära tjänster, omfattas naturligtvis av den lägre momsen. Samtidigt tas subventionen av dessa tjänster bort, eftersom alla tjänster bör behandlas lika.

Sänkt moms på tjänster ökar alltså sysselsättningen samtidigt som svartjobben minskar. Men även miljön och klimatet gynnas av att vi använder våra pengar till att köpa fler tjänster. Det leder till att vi köper färre produkter, vilket ger mindre avfall och förbrukar mindre energi.

Lägre moms på tjänster är bra för jobben, miljön och klimatet.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här, här och här.


Stockholmarna: Hellre mer kollektivtrafik än "Förbifart"


En ny opinionsmätning visar att stockholmarna inte alls är så positiva till "Förbifart Stockholm" som ibland beskrivs i media. Mätningen, som gjorts av Demoskop, visar att en majoritet vill prioritera kollektivtrafik framför "Förbifart Stockholm".

Resultatet är inte överraskande. De mätningar som gjorts tidigare har inte ställt "Förbifarten" mot något annat och då tenderar folk att säga ja. Dessutom är kunskaperna om detta gigantiska motorvägsprojekt fortfarande mycket låga hos de flesta. Där har vi i Miljöpartiet en viktig pedagogisk uppgift framför oss inför valet - att visa att (1) den inte kommer att minska trängseln i Stockholms innerstad och att (2) den skulle tränga undan massor av väldigt viktigt kollektivtrafiksatningar.

Enligt Landstingets regionplanekontor kommer "Förbifart Stockholm" och andra stora vägsatsningar att leda till att Stockholmsregionen inte klarar miljömålen och dessutom till ökad trängsel. Ja, så är det faktiskt; fler stora billeder betyder fler påfarter, vilket ger större trafikmängder - och ökad trängsel. Att det verkligen är så visar också erfarenheterna från många storstäder som gjort liknande stora vägsatsningar. Det är en återvägsgränd... 

Vad är lösningen? Ett nej till "Förbifarten" och andra föråldrade satsningar på motorvägar och i stället en storsatsning på utbyggd tunnelbana, Tvärbana och nya spårvägslinjer.

Effekterna av en sådan satsning på kollektivtrafik skulle bli att (1) det skulle bli ännu attraktivare att leva i Stockholm, (2) det skulle bli lättare att leva utan bil för de som önskar, eftersom kollektivtrafiken skulle bli ännu snabbare och tätare, (3) det skulle bli lättare att komma fram med bil, eftersom fler av dem som nu är bilister skulle välja kollektivtrafik.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här, här, här, här och här.
Läs artiklel i SvD här.

Slopad "Förbifart" ger plats för enorm spårsatsning


Den gigantiska motorvägen "Förbifart Stockholm" är "gökungen" i den borgerliga och socialdemokratiska trafikpolitiken - den tränger undan nästan allt annat om den byggs. Utan den finns det väldigt mycket utrymme för satsningar på spårtrafik; utbyggd tunnelbana, förlängd Tvärbana, nya spårvägslinjer både i innnerstaden och runt staden.

Orsaken är naturligtvis de svindlande kostnaderna för "Förbifarten". Förespråkarna  talar om 28 miljarder kr (28 000 miljoner), men det är alldeles för lågt räknat efter beslutet att lägga nästan allt i tunnel. 45-50 miljarder kronor är en realistisk prognos.

Det är alltså ett stort val som Stockholm står inför. För oss i Miljöpartiet är valet lätt - nej till "Förbifart Stockholm" och ja till en storsatsning på utbyggd kollektivtrafik. Det första förutsätter det andra. Ju bättre valresultat Miljöpartiet får desto större är möjligheten att en kraftfull nysatsning på utbyggd kollektivtrafik i Stockholmsregionen blir verklighet. 

Effekterna av en sådan satsning på utbyggd tunnelbana, Tvärbana och nya spårvägslinjer skulle bli att (1) det skulle bli ännu attraktivare att leva i Stockholm, (2) det skulle bli lättare att leva utan bil för de som önskar, eftersom kollektivtrafiken skulle bli ännu snabbare och tätare, (3) det skulle bli lättare att komma fram med bil, eftersom fler av dem som nu är bilister skulle välja kollektivtrafik.

Läs artiklar i DN här, här, här och här.

Panelens bedömning delas av vetenskapssamhället


SvD har några artiklar om FN:s klimatpanel idag. Det är två saker som alltför ofta inte nämns i debatten som är viktigt att fastslå.

1. FN:s klimatpanel (tillsatt av FN:s medlemsstater) är ett organ som endast sammanställer och utvärderar forskning om klimatförändringarna - den forskar inte själv. I dessa väldigt omfattande sammanställningar av rapporter kan det finnas faktafel i enstaka rapporter - det gäller all forskning, oavsett ämne.

Det är fortfarande "the big picture" som är det viktiga att fokusera på. Vad visar helheten - har de faktafel som hittats i några få vetenskapliga uppsatser haft någon betydelse för helhetsbedömningen? Nej, inte alls. Den bedömningen är fortfarande att det är över 90 procents sannolikhet att det är människans utsläpp av växthusgaser som är orsaken till uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början OCH kommer att orsaka fortsatt uppvärmning

2. Det finns många andra som gör självständiga bedömningar om allvaret i klimatförändringarna. De nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna; USA, Kina, Tyskland, Storbrittanien och ytterligare 15 länder har, på egen hand, kommit fram till samma sak som FN:s klimatpanel. Detsamma gälller de naturvetenskapliga fakulteterna på de tyngsta universiteten i världen.

Men anta, trots allt, att klimatskeptikerna kanske har rätt - att vi inte alls vet hur det ligger till. Säg att sannolikheten inte är 90 procent att människan utsläpp är orsaken utan att den bara är, säg, 50 procent. Varje ansvarig politiker måste naturligtvis ändå planera utifrån att det finns stor risk för allvarlig fara...

Lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och ny teknik som sparar energi. Stigande havsnivåer, svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och stora flyktingsströmmar kommer, med största sannolikhet, att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artiklar i SvD här, här och här.

Earth Hour en pedagogisk manifestation för klimatet


Earth Hour har av en del debattörer förringats som en meningslös manifestation, som knappt sparar någon energi. Det är heller inte huvudsyftet. Det är att påminna världen och politikerna om hur angeläget det är med handling för att bromsa klimatförändringarna - och att vi har ont om tid...

Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp har orsakat uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början och kommer att orsaka fortsatt uppvärmning. Samma sak har också de nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna OCH de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten i världen kommit fram till.

Men lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och energibesparande åtgärder. Men tiden är knapp om vi ska bromsa upp klimatförändringarna. Stigande havsnivåer, svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och flyktingsströmmar kommer att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artiklar i DN här, här och här.
Läs artiklar i SvD här och här.

Moderater varmt välkomna i SD, men inte kvinnor


"Kompetensen avgör", säger SD om varför bara 20 procent av toppnamnen på riksdagslistan är kvinnor. Det argumentet har vi hört många gånger förr i andra sammanhang när kvinnor inte är välkomna. Rimligen är det både ett resultat av att partiet är extra oattraktivt för kvinnor att söka sig till och att kvinnor helt enkelt inte släpps in...

Sverigedemokraterna drar framför allt aktiva från höger, vilket heller inte är överraskande, eftersom det är ett invandrarfientligt populistiskt parti till höger. Hälften av deras toppnamn på riksdagslistan kommer från Moderaterna.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här, här och här.


Sjukvårdsreformen ett stort steg mot ökad jämlikhet


Amerikanerna är att gratulera till den omfattande sjukvårdsreformen, som nu är helt klar. Det gäller både de 32 miljoner som nu får tillgång till hälso- och sjukvård och övriga som får förstärkt försäkringsskydd.

Men reformen innebär något mer än bara mer och bättre sjukvård. Den innebär också att USA tar ett stort steg mot ökad jämlikhet. Under de senaste 30 åren har de ekonomiska klyftorna vidgats rejält i USA. Löneökningarna har ökat kraftigt för de med höga löner samtidigt som de fått stora skattesänkningar. Löneökningarna för medelklass och fattiga har varit mycket mindre, samtidigt som deras skattesatser också har sänkts betydligt mindre.

Med reformen tas ett steg i motsatt riktning - mot ökad ekonomisk jämlikhet. Det sker dels genom att stödet för att köpa sjukförsäkring går till de med lägre inkomster, samtidigt som detta finansieras genom höjda skatter för höginkomsttagare och mindre ekonomiskt stöd till försäkringsbolagen.

Det andra sättet som ojämlikheten minskar på är genom att minska skillnaderna mellan friska och sjuka. Reformen innebär att sjukvårdspremierna måste vara lika för alla, vilket gör att försäkringsbolagen inte kommer att kunna ta mer betalt av dem som är mer sjuka. Dessutom kommer alltså fler nu att få subventionerad sjukvård. De två sakerna tillsammans leder till att friska får betala mer och sjuka mindre. Vilka är det som sjukare oftast? Just det - låginkomsttagare som har de slitsammaste jobben.

Obamas och Demokraternas sjukvårdsreform är alltså ett stort steg mot ökad ekonomisk jämlikhet i USA.

Läs artikel i Aftonbladet här.

Dags att agera för att bromsa klimatförändringarna


Under 30 år har Indien och Bangladesh bråkat om vilket land som har rätt till den lilla obebodda ön New Moore/South Talpatti. Den konflikten har nu upphört sedan stigande havsnivåer lagt ön helt under vatten.

Tyvärr kommer många bebodda öar att drabbas av samma öde under de närmaste åren. Och ett land som Bangladesh kommer delvis att försvinna. Men hur allvarliga konsekvenserna av klimatförändringarna blir på lång sikt kan vi - mänskligheten - själva råda över.

Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp har orsakat uppvärmningen av jorden sedan industrialismens början och kommer att orsaka fortsatt uppvärmning. Samma sak har också de nationella vetenskapliga akademierna i de största länderna OCH de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten i världen kommit fram till.

Men lösningen ligger rakt framför oss och väntar. Vi måste, världen över, göra väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi (sol, vind, biogas m m) och energibesparande åtgärder. Men tiden är knapp om vi ska bromsa upp klimatförändringarna. Och det handlar om långt mer än stigande havsnivåer. Svår torka, vattenbrist, väpnade konflikter om vatten och andra resurser och flyktingsströmmar kommer att bli allt vanligare. Men HUR mycket vanligare det rår vi fortfarande över...

Läs artikel i Aftonbladet här.

Våga värna Hagaparken


Martin Hansson (MP) konstaterar idag i en debattartikel i SvD att en onödigt stor yta har spärrats av runt Haga slott, kronprinsessans och Daniels kommande bostad.

Hela 7,8 hektar - dvs 78 000 kvadratmeter - av Hagaparken kommer inte längre att vara tillgänglig för allmänheten. Detta är mer än vad som har diskuterats tidigare och ett problem, eftersom just markyta är en mycket begränsad resurs i Stockholm. Hansson jämför med nya Norra stationsområdet. Där har planerats för mycket bostäder och väldigt lite grönytor, just med hänvisning till att Hagarken ligger i närheten; den park som staten nu alltså vill stympa. 

Hagaparken är en del av Nationalstadsparken, som har ett starkt lagskydd för att säkerställa stockhomarnas möjligheter till friluftsliv och rekreation. Särskilt onödigt är att ängen kring prins Gustafs monument, norr om slottet, ingår i det avspärrade området. Ängen ligger en bra bit från själva slottet och används mycket av besökarna. Det är framför allt detta som har upprört allmänheten. Här bör staten ändra sitt beslut och åtminstone värna denna del av Hagaparken.

Läs artikel i SvD här och här.

Ett historiskt beslut som förändrar USA:s politiska karta


Beslutet i USA om en genomgripande hälso- och sjukvårdsreform är historiskt och jämförs redan med beslutet 1965 att införa Medicare; sjukvårdssystemet för pensionärer. Även det togs av en Demokratisk majoritet och under stort motstånd från Republikanerna.

Lite förenklat kan man säga att beslutet framför allt innebär tre saker:
1. Nästan alla (95 procent) av alla amerikaner kommer att ha full tillgång till hälso- och sjukvård. Det är 30 miljoner fler än idag.
2. Det blir inte längre möjligt för försäkringsbolagen att neka någon sjukvård pga existerande eller tidigare sjukdomar eller åkommor.
3. En garanti införs att man inte förlorar sin sjukvård om man förlorar jobbet (många har sjukvården kopplad till anställningen).

Demokraterna är övertygade om att förändringarna kommer att bli populära när väl reformen börjar genomföras och människor märker förändringarna i sin vardag. Än så länge är kunskaperna om reformen hos många amerikaner mycket låga.

Beslutet får också två andra viktiga konsekvenser. För det första ökar möjligheter för en stärkt president Obama att senare i år få igenom ett klimatpaket med kraftiga begränsningar av koldioxidutsläppen och en storsatsning på förnyelsebar energi (vind, sol, biogas m. m.).

För det andra kommer beslutet att förändra den politiska kartan i USA. Miljontals människor som normalt inte röstar skulle få större skäl att rösta, för att bevara sin rätt till sjukvård och i hopp om andra positiva förändringar. Det ökar Demokraternas chanser i framtida val och deras möjligheter att få igenom annan progressiv politik. Detta är också ett viktigt skäl till Republikanernas stora motstånd mot sjukvårdsreform, något de inte kan säga öppet.

Läs artiklar i Aftonbladet här och här.
Läs artiklar i DN härhärhärhär och här.
Läs artikel i SvD härhär, här och här.

En sen ström av JA-röster säkrar sjukvårdsreformen


Allt går enligt planerna för president Obama inför söndagens avgörande omröstning i Representanthuset om en genomgripande hälso- och sjukvårdsreform. Många av de obeslutsamma har under de senaste dagarna deklarerat att de kommer att rösta JA.

Det går knappast att överdriva hur viktigt detta beslut är. Ett NEJ skulle innebära ett enormt bakslag för presidentens och Demokraternas agenda, något som skulle prägla USA:s politik i många år framåt. Det skulle övertyga många om att Obama och Demokraterna är oförmögna att leda landet, leda till massiva förluster för Demokraterna i kongressvalet i november och göra det nästan omöjligt för Obama att bedriva en progressiv politik.

Ett JA, däremot, skulle innebära flera viktiga och positiva saker; (1) över 30 miljoner amerikaner som nu saknar sjukförsäkring skulle få hälso- och sjukvård och övriga skulle få förstärkt försäkringsskydd, (2) möjligheterna att få igenom ett klimatpaket senare i år, med kraftiga begränsningar av koldioxidutsläppen och en storsatsning på förnyelsebar energi, skulle öka kraftigt, (3) flera miljoner människor som normalt inte röstar skulle få större skäl att rösta, för att bevara sin rätt till sjukvård, vilket skulle öka Demokraternas möjligheter i kommande val och därefter. Detta är också ett viktigt skäl till Republikanernas stora motstånd mot sjukvårdsreform - den politiska kartan i USA kommer att förändras.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här och här.

MP:s förslag om sprutbyte på väg bli verklighet


Dagens glada nyhet är att ett steg ytterligare nu tas mot sprutbyte för injektionsmissbrukare. På tisdag den 23/3 beslutar Stockholms Läns Landstings hälso- och sjukvårdsnämnd att ett försök med sprutbyte ska påbörjas i höst.

Vi - Miljöpartiet i Stockholm - hade med införande av sprutbytesprogram i vårt budgetförslag för 2008. Av rädsla för att förlora en votering om förslaget gick Moderaterna med på en utredning. Det är den utredningen, som Stockholms stad och Landstinget har gjort gemensamt, som nu föreslår sprutbyte.

Alla politiska partier utom ett; Moderaterna, är nu för sprutbyte, vilket skulle minska smittspridningen och öka kontakten med missbrukare för att motivera dem till vård.

Efter Landstingets beslut ska också kommunfullmäktige i Stockholm rösta om detta, vilket sker under våren om inte ansvarigt borgarråd; Ulf Kristersson (M), förhalar frågan. Det är han som bestämmer tidpunkten för när kommunfullmäktige får rösta om sprutbyte och förbättrad missbruksvård.

Läs artiklar i DN här och här.

Försöker M konkurrera med SD?


Justitieminister Beatrice Asks (M) uttalande om att återinföra skampålen i svensk lagstiftning var ingen höjdare, för att använda ett understatement. Förhoppningsvis var det bara omdömet och tungan som slant.

Idén som Ask lanserade var att misstänkta sexköpares identitet ska avslöjas för deras familjer och grannar. Sveriges lag om att kriminalisera sexköp är utmärkt, men det här skulle vara en återgång till en medeltida rättsskipning. Om Moderaterna menar allvar så är det ett klockrent försök att konkurrera med Sverigedemokraterna. I så fall för andra gången i år. Då var det Fredrik Reinfeldt som var inne på att förbjuda en viss klädsel (burka).

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.
Läs artikel i DN här.
Läs artikel i SvD här och här.

Jodå, nu blir det beslut om sjukvårdsreform i USA


Allt talar nu för att det inom några få dagar finns ett kongressbeslut om sjukvårdsreform i USA. Under de senaste dagarna har flera tveksamma demokratiska ledamöter bestämt sig för att rösta JA till det kompromissförslag som ligger för beslut i Representanthuset. Förslaget bygger på det beslut som Senaten redan har tagit. 

Kongressens budgetkontor kom under torsdagen med siffror som visar att sjukvårdsreformen är helt finansierad, ja till och med går plus. Det lär bli avgörande för de ledamöter som ännu inte besämt sig och som är extra måna om att minska USA:s budgetunderskott.

De tre viktigaste förändringarna i sjukvårdsreformen är att (1) nästan alla får ett förskringsskydd vid sjukdom, (2) det blir inte längre möjligt för försäkringsbolagen att neka någon sjukvård pga tidigare sjukdomar eller åkommor och (3) en garanti införs att man inte förlorar sin sjukvård om man förlorar jobbet (många har sjukvården kopplad till anställningen).

Att göra den här typen av reform har varit en målsättning för Demokraterna under flera årtionden. De vet att om de inte kommer i mål nu så kommer väljarna att döma ut dem som inkompetenta och straffa dem i kongressvalet i november. Därför finns det en stor beslutsamhet att ro det hela i hamn. Eftersom de olika delförslagen kommer att gynna en majoritet av amerikanerna är Demokraterna övertygade om att förändringarna kommer att bli populära när väl reformen börjar genomföras. 

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artikel i DN här och här.
Läs artikel i SvD här.

Logiskt att SD tar politiker och väljare från M


Hälften av Sverigedemokraternas toppnamn på riksdagslistan kommer från Moderaterna, visar SvD och DN i stort uppslagna artiklar idag. Inte så överraskande egentligen, om man ser på vilket parti SD är och vilket parti Moderaterna var för 5-10 år sedan.

Sverigedemokraterna är egentligen ett enfrågeparti - "stoppa invandringen", men det kryddar sin politik med populistiska krav, ofta med högerprofil. Moderaterna var tidigare ett socialkonservativt parti, som t. ex. var emot lika rättigheter för homosexuella och profilerade sig mer än idag på hårdare straff i kriminalpolitiken. Att kraftigt begränsa invandringen var också moderatpolitik tidigare. Alla dessa ståndpunkter drivs av SD och att missnöjda Moderater söker sig dit är logiskt.

SD:s riksdagslista domineras helt av män; bara 20 procent är kvinnor. Förmodligen är det både ett resultat av att partiet är extra oattraktivt för kvinnor och att kvinnor inte släpps in på ledande poster. Argumentet "kompetensen avgör" har vi hört många gånger förr...

Ett lätt bisarrt krav SD tänker driva framöver är att förbjuda Svenska kyrkan att viga vilka par de vill. Svenska kyrkan har ju beslutat att viga även samkönade par. Det vill SD sätta stopp för, vilket måste vara första gången ett parti driver den typer av inskränkningar i Svenska kyrkans (och andra religiösa samfunds) vigselrätt.

Läs artikel i Aftonbladet här.
Läs artiklar i DN här och här.
Läs artiklar i SvD här och här.


En bandyhall i Stockholm nödvändig till 2012


Kampen för en bandyhall i Stockholm går vidare. Miljöpartiet har länge drivit att en bandyhall måste byggas senast 2012 och lämnade in en motion om detta våren 2008. S och V har anslutit sig till kravet. Bygge av en bandyhall ser ut att bli en valfråga, eftersom FP och M fortsätter att säga att en bandyhall kan stå klar 2018.

Socialdemokraterna i Stockholms stad sände i fredags ut ett pressmeddelande och pekade på det självklara; att elitbandyn riskerar tyna bort i Stockholm utan hall. Orsaken är att de flesta lag i Elitserien snart har hall och spelarna vill ha bra träningsmöjligheter. Utan hall blir säsongen för träning på stor is för kort.

Det finns en stark koppling mellan elit och bredd inom idrott - ofta förutsätter de varandra. Bandyhallsfrågan är helt avgörande för bandyn i Stockholm. Utan hall riskerar inte bara eliten tyna bort; detsamma gäller ungdomsverksamheten. Det finns tre klubbar i Stockholm som tillsammans har över 1000 aktiva ungdomar -Hammarby, Gubbängen och Spånga, och antalet pojkar och flickor i träning ökar. Men den ökningen kan bara fortsätta om det finns en bandyhall.

Utan bandyhall kommer alltså två saker att hända; (1) elitspelare kommer att söka sig från Hammarby till de klubbar som kan erbjuda bättre träningsmöjligheter och det blir svårt för andra Stockholmsklubbar att satsa på Elitserien, 2) trenden med fler ungdomar kommer att vändas till en nedgång, som dessutom kommer att förstärkas av nedgången på elitsidan.

DN fortsätter koka soppa på en spik


DN har för tredje dagen i rad en artikel om Miljöpartiets borgarråd Yvonne Ruwaidas telefonkostnader. Det finns ingen nyhet men man kan väl skriva ändå, tycker DN. Den egentliga måltavlan är Miljöpartiet, inte Yvonne.

Flera avgörande fakta förbigås i artiklarna.

För det första; det står i dagens DN att Yvonne "mot bestämmelser" har ringt när hon varit utomlands. Kostnaderna är i själva verket en konsekvens av att hon blivit kontaktad i rollen som borgarråd när hon varit utomlands. Alla som blivit uppringda när de varit utomlands vet att mottagaren får betala en del av kostnaden för samtalet.

För det andra; Yvonnes telefonkostnader är 1300 kr i månaden för tjänstesamtal plus tjänste-SMS under en period på 21 månader. En helt normal telefonkostnad för en politiker som kommunicerar mycket med andra politiker, medlemmar och väljare.

För det tredje; varje parti har en budget för sitt kansli, där kostnader för personal, utbildningar, datorer och telefon- och datarafik ingår. Dessa är kommunicerande kärl, dvs partiet har mindre pengar till exempelvis utbildningar om telefonkostnaderna ökar. Pengarna kommer alltså "i en påse" - de totala kostnaderna för skattebetalarna ökar inte om någon delpost skulle bli hög.

Dessutom; Miljöpartiets kandidater till borgarrådsposten efter valet 2006 var samtliga överens med partiet att halva borgarrådslönen skulle avstås till en grön fond, som har delat ut pengar till positiva sociala och gröna projekt (hemlöshet, lika rättigheter, miljöprojekt). Yvonnes lön är därför hälften så stor som övriga partiers borgarråds löner.

En reflektion: den här typen av kvällstidningsjournalistik - där man "kokar soppa på en spik" - har vi börjat se under det senaste året från DN:s sida. Dock inte från SvD, vilket är värt att notera. Det ser ut som en trend och kan naturligtvis kan förklaras med papperstidningarnas allt svagare ställning som nyhetsförmedlare gentemot Internet. Därför har DN gjort omfattande personalnedskärningar för att tidningen inte ska gå omkull. Ett annat steg i överlevnadsstrategin verkar vara att allt mer övergå till kvällstidningsjournalistik. Mycket olyckligt och ett fundamentalt feltänk, tror jag. DN kommer att minska ännu mer i upplaga om den blir ytterligare en kvällstidning...

Tidigare inlägg Nyare inlägg
RSS 2.0